Algemene Beschouwingen 2022

Dit zijn de Algemene Beschouwingen van de Lokale partij WaterlandNatuurlijk

Deze begroting is tot stand gekomen met wisselingen van de wacht. Het college is deze raadsperiode net een duiventil: een komen en gaan van wethouders.

Vandaag zagen wij op Groot Waterland verschijnen dat de nieuwe wethouder van het CDA wellicht directeur van Feyenoord wordt. Dat kunt u vast ontkennen en beloven dat u tot maart blijft. 

Daar hopen wij sowieso vanaf maart verandering in te brengen.Want WN kijkt vooruit. Deze begroting is onze begroting niet. Hoewel er raakvlakken zijn met ons gedachtengoed zijn er ook zeker posten in deze begroting die we willen veranderen.

Een voorbeeld is duurzaamheid: het college werkt met een duurzaamheidfonds.

Onze fractie meent nog steeds, dat het fonds gehalveerd kan worden. Waterland heeft ook veel te verduurzamen gebouwen. De daarvoor te maken kosten zouden over meer jaren gespreid moeten worden, in plaats van “het beste jongetje van de klas” te willen zijn.

Zo ook het gasloos maken van bestaande wijken; op zich landelijk beleid. Een inzet, terwijl andere landen nog druk zijn met de overgang van kolen naar gas. En dichterbij, kunnen we in dit land de noodzakelijke electriciteit nog maar nauwelijks op de goede plek krijgen; dat bleek pas nog problematisch bij de Havenrakkers.

En wat lezen we vorige week in de krant: het elektriciteitsnet moet naar 2025 toe worden verbeterd wegens overbelasting. Dus: met te veel haast bij “van het gas af gaan” dreigen we onze inwoners letterlijk in de kou te zetten. 

Dus lijkt een slimmere volgorde van werken ons aangewezen. En dat raakt ook de verdere invulling van de Regionale Energie Strategie (RES).

Een tweede voorbeeld: Het Galgeriet: een nieuwe wijk die we als raad unaniem willen. Maar dan graag op een financieel verantwoorde manier. Bij verkoop van gronden door de gemeente “boter bij de vis”. En eindelijk tempo maken met die verkoop.

Wanneer gaat overigens die eerste paal de grond in? Het ziet er niet naar uit dat het december 2021 zal zijn. Tot nu toe spreekt de nieuwe wethouder alleen van “een spade” de grond in. Dat is toch een andere fase, namelijk bouwrijp maken, maar nog niet het bouwen. 

Wij voorzien dat we na maart puin moeten ruimen.

Een derde voorbeeld: Het onderhoud openbaar groen blijft een punt van discussie. In Waterland is het nog nooit zo slecht geweest als nu. Dat heeftook tot veel ongedierte geleid. Voor het eerst overal rattenplagen. 

En dat komt niet alleen door niet maaien en welig tierend onkruid maar ook door het ophaalsysteem van afval. Dat kan en moet anders. Vanaf maart kan dat anders.

En het vierde voorbeeld: WaterlandNatuurlijk blijft zich inzetten voor de dorpshuizen. Waar het college de mond vol heeft van burgerparticipatie en ontmoetingsplekken om eenzaamheid te voorkomen trekt u wel de stekker uit de subsidie voor juist deze ontmoetingsplaatsen. WaterlandNatuurlijk maakt een amendement om deze subsidie door te zetten.

Het vijfde voorbeeld is het herinvoeren van de Waterlandse mileustraat. Daar is in de raad een meerderheid voor, maar is in vertraging geraakt door coalitiedwang. Nu blijkt middels een RID dat het wel degelijk mogelijk is. Om voortgang in het proces kunt u een motie verwachten.

Een duidelijk raakvlak tussen ons en het college betreft de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dat is primair de zaak van het college, maar moet de raad wel interesseren: die organisatie moet immers zorgen voor voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke beleid, waarover de raad ook weer bij deze begroting in hoofdlijnen beslist. De informatie van het college over de organisatie ontwikkeling is bemoedigend. Er is nog veel te doen.

Er wordt hard aan gewerkt, de goede kant op.

Een tweede raakvlak is het Sociaal Domein. De fractie Waterland Natuurlijk is over het algemeen tevreden over hoe het college het Sociaal Domein organiseert. Dit is te zien in de gedegen investeringen in het sociaal domein: er is sprake van een goede samenhang tussen WMO, Participatie en Jeugdzorg. Zorg op maat. Zo zijn er veel ontwikkelingen in het verbeteren en organiseren van de jeugdzorg(structuur) en is er inzet op preventie. 

Monitoring van dit ontwikkelproces is cruciaal, gezien de vele open einden die de pilots en samenwerkingsovereenkomsten hebben op dit moment. 

Ook dient gelet te worden op met name dienstverlening door derden: om vervreemding te voorkomen is voorzichtigheid geboden om met te grote partijen afspraken te maken (dus bv 5000 klanten max), en om voldoende expertise in huis te hebben is het belangrijk om je niet te beperken tot heel kleine partijen (dus bv 500 klanten als minimum). De hier genoemde getallen zijn indicaties, daar is onderzoek over te vinden.

De ICT komt op orde als ook het personeelsbestand. Dit alles passend bij wat een zelfstandige gemeente nodig heeft. Strak handhaven van financiële discipline en geen taken oppakken als er geen geld bij komt; onze reserves zijn niet bodemloos.

Een derde raakvlak betreft de nieuwe sporthal: die kan wat WN betreft op het Marijke veld, zei het aanmerkelijk goedkoper dan 11 miljoen Euro. En geen evenementenhal, kijk naar het schip van bijleg van de P3 in Purmerend.

De haven: er was sprake van uitbesteden van de exploitatie van de gemeentehaven. Dat per 1 januari 2022, na verder gesprek in deze raad. Hebben we iets gemist, of kan het college ons nu vertellen hoe het daar mee staat ?

Dan over corona: 18 jaar en ouder zijn 88 % van de Waterlanders volgens het RIVM d.d. 31-10 volledig gevaccineerd en 12 jaar en ouder 86%.

Dan is het dus tijd om dat ernstig te nemen en de gezamenlijke inwoners van Waterland het “normaal” weer te gunnen en ons niet meer druk te maken over wat er in de buitenlucht gebeurt. 

Binnenkort moeten we op het terras een QR code laten zien. Gelukkig mogen we Sinterklaas nog inhalen. Ook op buitensportlokaties zou men een coronapas moeten laten zien komen maar gelukkig is die waanzin afgewend. 

Regionale samenwerking: ja, daarop is de gemeente voor een aantal taken aangewezen. Bijvoorbeeld voor de Omgevingsdienst IJmond of de RES -de regionale energiestrategie – of het OV en in de Veiligheidsregio, de hulpdiensten. Maar niet voor zaken als bouwen van woningen en al helemaal niet voor het bewaken van onze landschappelijke waarden in het veenweide gebied of ons deel van de Purmer. 

Soms moet je je grenzen streng bewaken door juist niet aan tafel gaan zitten met gemeenten als Amsterdam en Purmerend die landhonger hebben voor hun woningbouw. 

Wij willen ook bouwen in Waterland, met respect voor het groen, maar zonder “dicht zetten” van de kernen.

Wij blijven bepleiten: werk selectief samen met andere overheden en derden, steeds vanuit de vraag naar het directe belang van de inwoners en vanuit een goede analyse van kosten en baten.

Wat is de noodzaak of de waarde voor de inwoners van een zelfstandig Waterland?

Dat is iets anders, dan vanuit vast met de beste bedoelingen aan veel tafels praten over zaken die domweg gemeentelijk zijn. Daarin veel tijd steken belast de organisatie en nodigt ook onze bestuurders uit om zich als regenten te gaan gedragen. Met onvoldoende voeling dus met wat inwoners nodig hebben.

We willen nog 2 zaken benoemen. 

De bibliotheekvoorzieningen verdienen veel aandacht. 

En de verschillende vormen van verkeersoverlast in al onze kernen.

Tenslotte vz,

De vraagbeantwoording bij de begroting en de cultuur in de raad:

De antwoorden die we kregen waren dit maal behoorlijk van kwaliteit. Dank daarvoor. Op een punt echter niet: we stelden een feitelijke vraag naar de stand van de Corona/Covid reserve. En werden verwezen naar januari. 

En dan even verder de vermelding, dat dat goed zou zijn voor “integrale afweging”. 

Kan de wethouder bevestigen, dat hij ziet dat daarvoor nu juist DEZE begrotingsbehandeling bedoeld is ? 

De cultuur in de raad: die lijkt zich, ondanks de afzijdigheid van de VVD-fractie nu wat te verbeteren. Het zal een uitdaging zijn dat vast te houden naar de verkiezingen toe.

En wilt u weten wat er na maart kan veranderen kijkt u dan op WaterlandNatuurlijk.nl naar ons verkiezingsprogramma!