Onze standpunten

Hieronder vindt u onze standpunten voor de volgende verkiezingen. Wanneer u op het plusteken klikt, krijgt u de volledige tekst te zien.

Als u op de knop hieronder klikt, kunt u ons volledige verkiezingsprogramma downloaden en opslaan op uw computer. U kunt het dan op uw gemak nog eens nalezen.

Kieslijst 

Onderstaand volgt een overzicht met onze kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezen in de gemeente Waterland van 2022.

 1. Yvonne Gras-Hogerwerf (Monnickendam)
 2. Harm Scheepstra  (Monnickendam)
 3. André Schomakers (Monnickendam)
 4. Victor Pons  (Monnickendam)
 5. Jans Berger  (Monnickendam)
 6. Kitty Tobias (Monnickendam)
 7. Rob Zwikker (Broek in Waterland)
 8. Truus van Hamersveld (Uitdam)
 9. Cees Groenewoud  (Monnickendam)
 10. Sandra Greuter (Monnickendam)
 11. Dora Sta van Uitert  (Monnickendam)
 12. Astrid Persijn  (Monnickendam)
 13. Rinus Dussel (Ilpendam)
 14. Henk de Boer (Ilpendam)
 15. Caya Schomakers (Monnickendam)
 16. Pimme Scheulderman (Monnickendam)
 17. Ron van Vliet (Monnickendam)

Alle standpunten

Onderstaand volgt een overzicht met al onze standpunten.

Al jaren pleit WaterlandNatuurlijk voor sociale bouw, jongerenwoningen en seniorenwoningen. Zowel koop als huur. Door een motie van WaterlandNatuurlijk hebben we bereikt dat er nu in de gemeente Waterland ook startersleningen komen.

Om sociale koopwoningen ook sociaal te houden zetten wij in op sociale erfpacht; een inkomensafhankelijkheid inbouwen in de hoogte van erfpacht van de gemeentegrond zodat deze woningen niet vele malen duurder in de markt gezet kunnen worden.

WaterlandNatuurlijk wil woningbouw mogelijk maken in álle kernen, passend in de omgeving. We willen behouden wat mooi is maar niet alle kernen op slot gooien. Een voorbeeld daarvan is plan Oosterbaan in Overleek. Lintbebouwing in een kleine kern. Op de KEBO lokatie in Broek in Waterland is al jaren sprake van woningbouw en nu dient er echt gebouwd te gaan worden. Het kan niet zo zijn dat het opslag blijft. Ook op Marken steunen wij de woningbouwplannen, niet alleen bij het C-veld maar ook kleinere bouwplannen van particulieren.

WaterlandNatuurlijk is waakzaam wat betreft het grootste bouwproject van Waterland, het Galgeriet. We zijn voor de ontwikkeling van woningen maar hadden de ontwikkelingen graag minder massaal gezien. Wij pleiten niet voor een hotel midden in een woonwijk. Onze zorgen over de financiële risico’s zijn groot. De gemeente moet geen bouwprojecten meer voorfinancieren en voortaan de ondernemersrisico’s naar de projectontwikkelaars verschuiven. 

De milieustraat moet weer terugkomen in Waterland. Het terrein dat hiervoor bij uitstek geschikt is, ligt in Katwoude, en is nu nog verhuurd aan Alliantie/Waterschap HHNK. Dit huurcontract dient zo spoedig mogelijk te worden opgezegd, zoals toegezegd door het college van B&W.

Het college moet haast maken met het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze locatie. 

Een van de argumenten om de milieustraat uit te besteden in Purmerend was kostenbesparing. Hier is niets van terechtgekomen, sterker nog, deze oplossing lijkt €1 miljoen duurder. Door de extra vervoersbewegingen naar Purmerend wordt er meer fijnstof en Co2 uitgestoten, dus het milieu wordt zwaarder belast. De grootste ergernis zijn de lange wachttijden.De dienstverlening aan de inwoners van Waterland wordt verbeterd met de terugkeer van de milieustraat.

We kunnen stoppen met het scheiden van afval, de verwerkingsinstallaties doen dit veel beter dan wij.

Het afval in de gemeente moet weer wekelijks worden opgehaald zoals in vrijwel elke gemeente in Nederland. De minicontainers kunnen verdwijnen. Ondergrondse containers kunnen blijven en worden bij nieuwbouw  woonwijken standaard in de plannen meegenomen. In bestaande kernen kunnen ze worden bijgeplaatst.
Het zwerfafval in Waterland dient ook vaker te worden opgeruimd zodat de openbare ruimte mooier en schoner wordt.

Door het slechte groenbeleid van de afgelopen jaren is het onderhoud van de openbare ruimte naar een dieptepunt gezakt. Teveel onkruid en verkeerd maaibeleid zorgen voor een onverzorgd straatbeeld.

Net zoals veel inwoners van Waterland willen wij dat anders. Wij staan voor een verzorgde openbare ruimte. Het snoeien van struiken en het maaien van het gras in de parken en de bermen kan veel beter en met respect voor de natuur. We zijn zuinig op onze bomen: kappen is vervangen. Daarnaast moeten de voetpaden fatsoenlijk begaanbaar zijn voor rolstoelen en rollators. 

Optimaal onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden. Deze behoren voor iedereen toegankelijk te zijn. WaterlandNatuurlijk zet in op betaald parkeren van auto’s in het Hemmeland voor

Niet-Waterlanders, bijvoorbeeld met een parkeervignet of parkeerkaart.

Het baggerbeleid moet beter. De havens zijn afhankelijk van de toegankelijkheid voor zeilboten en pleziervaartuigen. Dat zal het watertoerisme bevorderen. De oude haven in het centrum van Monnickendam is nu nog geen halve meter diep. 

WaterlandNatuurlijk wil inzetten op registratie van de kleine bootjes en vaartuigen op de binnenwateren. Zo kan je de overlast van afgezonken bootjes beter tegengaan. 

Het agrarisch beleid wordt voornamelijk bepaald door de landelijke overheid en het waterschap.

WaterlandNatuurlijk koestert onze boeren als landschapsbeheerders. Wij zijn tegen het onteigenen van landbouw- en veeteeltbedrijven. We geven onze agrariërs graag de ruimte om het landschap te beheren zoals zij dat al eeuwen doen en gaandeweg kunnen verbeteren. Daarbij hoort ook innovatie door anders boeren. De agrariërs kunnen zelf het waterpeil op hun land bepalen. We houden ons huidige cultuurlandschap graag in stand.

Sport is leuk en gezond en moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. 

Sportfaciliteiten moeten betaalbaar blijven voor de verenigingen, en daarmee voor leden en gebruikers. Hiermee wordt sport voor alle inwoners mogelijk (ook als je een laag inkomen of een beperking hebt). Goede en goed onderhouden sportfaciliteiten horen daar bij. In  Monnickendam willen wij een nieuwe sporthal met faciliteiten, maar geen evenementenhal op de locatie Marijkeveld. 

Het sportpark mag opnieuw ingedeeld worden.

Wij koesteren ons erfgoed, zowel op het land als op het water, en blijven dat bewaken en bewaren. We beschermen de bestaande Bruine Vloot om daadwerkelijk varen mogelijk te houden.

Subsidies zijn belangrijk voor het verenigingsleven. Het verenigingsleven in Waterland is breed en dierbaar. WaterlandNatuurlijk neemt graag hindernissen weg voor verenigingen.

De gemeente geeft jaarlijks ruim €1.000.000 uit aan subsidies voor organisaties die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in Waterland. Dat beleid is goed en de spelregels hiervoor zijn recent verbeterd. 

WaterlandNatuurlijk vindt het een groot belang om de bijdrage van de gemeente aan de dorpshuizen in de kernen van Waterland voort te zetten. De dorpshuizen zijn vooral in de kleinere kernen de spil in de samenleving voor de inwoners. De dorpshuizen worden door WaterlandNatuurlijk al jaren ondersteund en dat blijft zo!

WaterlandNatuurlijk ondersteunt onze cultuur en ons erfgoed. Ons erfgoed is in alle kernen weer anders, daarom steunen wij initiatieven, evenementen en activiteiten die ons erfgoed zichtbaar maken en onderhouden.

Wij willen alle 4 vestigingen van de bibliotheek behouden.

WaterlandNatuurlijk wil het open karakter van ons internationaal bekende landschap behouden.

Tot elke prijs moet de druk van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) weerstaan worden om onze weilanden niet vol te laten bouwen. Dit geldt ook voor windturbines. WaterlandNatuurlijk wil het open landschappelijk karakter van onze omgeving behouden.

Géén extra windturbines in Waterland. De enorme windturbines die tegenwoordig gebouwd worden zijn een te grote aantasting voor ons internationaal bekende landschap en funest voor de vogelstand in de natuurgebieden.

Energietransitie met verstand. We hebben voor aardgas de beste infrastructuur van de wereld. Deze niet te gebruiken zou miljarden kosten. WaterlandNatuurlijk wil onderzoek naar andere energiebronnen, denk hierbij aan waterstof, nucleaire energie of getijdenstroom. Daarnaast op alle daken waar mogelijk zonne-energie, maar geen zonne-weides. Bij voorkeur bouwen we aardgasvrij bij nieuwbouw.

Beperken van verkeersoverlast in de kernen. Er is te veel en te zwaar verkeer in de historische binnenstad en de dorpskernen. 

WaterlandNatuurlijk pleit voor stapvoets rijden (maximaal 15 km per uur). Niet afsluiten maar verkeer trager maken. Dat vergt verkeersaanpassingen en strakke handhaving. 

WaterlandNatuurlijk wil graag inzetten op overlaadstations waar men bestelde goederen kan afhalen. Of zelf met een klein busje in de rondte brengen. Zo beperken we de gekte van de bezorgoverlast en zwaar verkeer.

Het groeiend aantal woningen op Marken en in Monnickendam rechtvaardigt een nieuwe toegangsweg.

In Uitdam moet het bouwverkeer naar Amsterdam ophouden. Amsterdam zal daar zelf een oplossing voor moeten zoeken. Het kan niet zo zijn dat onze wegen en de huizen van de inwoners aangetast worden door bovenmatig zwaar bouwverkeer.

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor onze inwoners. WaterlandNatuurlijk blijft zich inzetten voor kwalitatief én kwantitatief goed openbaar vervoer.

Vervoer ligt vast in de Vervoerregio, dat is een gemeenschappelijke regeling. Vervoer overstijgt immers de gemeentegrenzen. De gemeente heeft hier (weinig) invloed op. 

Buslijnen zullen wellicht ingekort worden door de coronacrisis, dat willen wij beperken. Belangrijk is behoud van de buurtbus. WaterlandNatuurlijk stimuleert het gebruik van deelauto’s.

Veiligheid voor jong en oud. WaterlandNatuurlijk staat voor leefbaarheid en de menselijke maat.

De inzet van BOA’s moet dienstbaar zijn aan de inwoners van de gemeente Waterland.

We zetten in op goede verlichting daar waar nodig in de openbare ruimte, de verlichting op het Hemmeland en bij de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam moet verbeterd worden. Ook dienen er veilige oversteekplaatsen voor o.a. senioren en fietsers te komen op drukke plekken.

We zetten in op goede verlichting daar waar nodig in de openbare ruimte, de verlichting op het Hemmeland en bij de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam moet verbeterd worden. Ook dienen er veilige oversteekplaatsen voor o.a. senioren en fietsers te komen op drukke plekken.

Meer controle en handhaving op te hard varen op binnenwateren én de Gouwzee. Dit om overlast en schade aan de oevers te beperken.

Ook digitale veiligheid in de dienstverlening is een zorg.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is goed geregeld in Waterland en dat willen we zo houden. Voldoende voorzieningen zijn daarbij belangrijk maar ook zelfredzaamheid. Mensen mogen niet buiten de boot vallen. Daarnaast willen wij dat mensen waar nodig via een participatietraject instromen in een werkzaam leven. 

WaterlandNatuurlijk wil eenzaamheid voorkomen en bestrijden. Niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren door vroegsignalering. Wij zien in deze een belangrijke rol voor de scholen, de dorpshuizen in de kernen en voor Sociaal Cultureel Centrum de Bolder in Monnickendam.

Uit contact met groepen jongeren in Waterland moet blijken wat voor plek er kan worden geschapen voor hun samenzijn. Daar heeft Waterland geen passende voorziening voor. Eerdere initiatieven hiervoor hebben niet gewerkt, en daar willen we wel lering uit trekken.

Onze fractie zet in op het gebruik van de Kwikstart app voor jongeren. Deze app is te gebruiken als checklist voor 18+ jongeren. Meerdere leefgebieden vragen dan om actie. Te denken valt aan huisvesting, verzekeringen, school, werk, inboedel e.a. Deze app geeft stapsgewijs aan wat je per leefgebied moet doen en hoe je dat moet doen zodra je 18 jaar bent geworden. 

Uiteraard voegt WaterlandNatuurlijk zich naar landelijk beleid op het gebied van huisvesten van nieuwkomers en gaat uit van een evenwichtige spreiding van deze groep.

De Gemeente Waterland moet financiëel gezond zijn. WaterlandNatuurlijk wil de gemeente weer financieel gezond maken. Er zijn nu grote financiële onzekerheden die een risico vormen voor de gemeente Waterland. Wij willen zorgvuldig financiëel beleid en geen risicovolle en kostbare experimenten doen op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, sporthal en energietransitie. 

WaterlandNatuurlijk wil focussen op plannen die financieel haalbaar zijn. We willen de gemeentelijke reserves weer aanvullen en de OZB-belasting niet verder laten stijgen (behalve de indexering).

Project Galgeriet moet opnieuw worden geijkt in verband met de financiën en de bodemgesteldheid.

Het risicomanagement bij onroerendgoedprojecten zoals Galgeriet, moet vorm krijgen. Er moet ook meer transparantie komen over de samenwerking met commerciële partijen. “Samenwerken ja, samenklonteren nee”.

Betrekken van de inwoners bij hun eigen leefomgeving moet serieus worden ingezet waar mogelijk. Er moeten echter geen valse verwachtingen worden gewekt. Daar waar het kan kunnen keuzes in uitvoering van projecten in samenspraak met de inwoners geschieden. De gemeenteraad dient hoofdkeuzes te maken en zich daaraan te houden.

Dienstverlening aan de inwoners moet beter. De gemeentelijke overheid moet meer open te zijn naar de inwoners, en minder intern gericht. Over deze contacten dient openbaar gerapporteerd te worden. De klantgerichtheid moet beter. Een snel JA of NEE op een vergunningsaanvraag is hier een goed voorbeeld van. Ook de telefonische bereikbaarheid laat te wensen over.

Duurzaam toerisme is belangrijk voor Waterland. Het is goed voor de economie en zorgt voor een levendig straatbeeld. Wij promoten graag duurzaam  toerisme. Overlastgevend toerisme moet worden tegengegaan.  Wandelen is belangrijk. Hiertoe onderhouden we onze wegen, paden, bruggen, en verzorgen wij de bebording van wandelroutes.  Waterrecreatie past bij Waterland. Er zijn al meerdere fluisterboten-, kano- en kleine vaartuigenroutes, die moeten up to date gehouden worden. De havens spelen een grote rol in het toerisme in Waterland. De havens moeten niet alleen goed bereikbaar maar ook gastvrij zijn met goede faciliteiten. WaterlandNatuurlijk blijft inzetten op de komst van het Mirror Waterhotel. Daarnaast zijn wij terughoudend met hotelvergunningen. Uiteraard gunnen wij onze inwoners extra inkomen met bijvoorbeeld een Bed & Breakfast. Op AirBnB-verhuur zijn wij kritisch. Onze woningen zijn er om bewoond te worden door Waterlanders. Toeristische overnachtingen mogen niet leiden tot onttrekken van woonruimte, overlast en vermindering van de sociale cohesie in de kernen.

Waterland heeft gekozen zelfstandig te blijven. Met het doel de afstand tussen inwoners en politiek te verkleinen en maatwerk te kunnen leveren door kennis van mensen en omstandigheden. Pijlers voor een zelfstandig Waterland zijn de komende jaren:

• Krachtig doorzetten van de huidige organisatieontwikkeling van de gemeente met een modern personeelsbeleid.
• Gedegen inkoopbeleid, zoals inmiddels vastgelegd: daar gaan we mee door.
• Regionale samenwerking kritisch en systematisch gaan beoordelen op nut en noodzaak en profijt voor de inwoners van Waterland. Te veel bindingen beperken de eigen bestuurskracht.
• Meewerken aan de regionale energiestrategie (RES) in Zaanstreek-Waterland en in de Vervoersregio.
• Alert zijn op gedrag van de omgeving, waar andere instanties taken van de gemeente naar zich toe willen trekken. Zo kan de woningbouw in Waterland meelopen in bijvoorbeeld regionale overzichten, maar houdt de gemeente de keuzes in eigen hand.
• Waar landelijk beleid ons raakt, voeren wij dat netjes uit.

WaterlandNatuurlijk hecht aan goede burgerparticipatie. Te veel en te vaak gaat dat nu niet goed.
Bij plannen vanuit de gemeente moeten de inwoners mee kunnen denken. Bij problemen samen met de inwoners naar oplossingen zoeken. De gemeente moet daarbij duidelijk zijn over de reikwijdte van de participatie: verwachtingen goed managen.
Wat kan mogelijk maken maar wat niet kan (wettelijk of anderszins) ook duidelijk maken. Inwoners hebben ter plaatse vaak meer inzicht over hoe genomen beslissingen kunnen uitpakken. De dorpsraden spelen daarbij ook een grote rol.
WaterlandNatuurlijk wil dus meer doen dan wat er wettelijk moet. Bij de vormgeving van beleid is de gemeenteraad het besluitvormende orgaan. Bij de invulling ervan moeten inwoners sterk worden betrokken. En uiteraard bij het signaleren waar de gemeente op moet treden: beleid gaan maken en uitvoeren.

Bedrijvigheid hoort bij Waterland. WaterlandNatuurlijk wil graag ondernemers ondersteunen en faciliteren, passend bij de gemeente Waterland. Niet alleen in de horeca of toerisme maar ook bijvoorbeeld in retail en kantoorruimtes. Het ondernemersloket is daarbij onmisbaar. 

Horeca en toerisme gaan samen. WaterlandNatuurlijk staat voor een ruimhartig horecabeleid.

De relatie met ondernemers kan veel beter, het contact met het bestuur moet toegankelijker en betrouwbaarder. Kijk bijvoorbeeld hoe de eigenaren van het Mirror Paviljoen op het Hemmeland al 12 jaar aan het lijntje worden gehouden. Dit mag nooit meer gebeuren.

WaterlandNatuurlijk vindt goed onderwijs belangrijk. En we vergeten daarbij vaak, dat de gemeente daar maar weinig over te vertellen heeft. Een brede “visie ontwikkeling” past daar niet bij.

Waar de gemeente wel over gaat is de huisvesting. Goede schoolgebouwen en goed onderhoud.  Belangrijk is het om daarbij officiële prognoses over de leerlingenaantallen te gebruiken en ook de bestuurlijke ontwikkelingen in de gaten te hebben. Samenwerking van de gemeente met de scholen, ook via de samenwerkingsverbanden voor “passend onderwijs” is daarbij absoluut nodig. De inzet van jeugdhulpverlening en steun aan kwetsbare gezinnen kunnen op die manier goed worden gestuurd. 

Standpunten per kern

Onderstaand volgt een overzicht met al onze standpunten per kern.

Verkiezingsuitslag 2018