Over de Kernen van Waterland

 

Waterland is een samengestelde gemeente. We kennen de kernen Monnickendam, Marken, Uitdam, Zuiderwoude, Ilpendam, Watergang, Katwoude, Broek in Waterland, Overleek en Purmer.

–           WaterlandNatuurlijk wil als burgerpartij opkomen voor de belangen van de kernen van Waterland en het behoud van hun eigen identiteit. Dat omvat de zorg voor een veilig en gezellig centrum in alle kernen , alsmede het koesteren van onze monumentale panden en cultureel erfgoed.

–           WaterlandNatuurlijk juicht het toe dat burgers zich organiseren in kernraden. Als dat democratisch gekozen raden zijn, is het goed om ze standaard te betrekken bij vragen over ruimtelijke ordening.

Monnickendam

Ilpendam

Marken

Broek in Waterland

Uitdam, Zuiderwoude, Katwoude, Purmer, Overleek, Watergang

 

 Monnickendam

 • Galgeriet; wonen en werken naast elkaar. Inzetten op definitieve plannen.
 • Een autoluwe binnenstad. Na overleg met o.a. de Stadsraad nu echt stappen zetten.
 • Evenwichtig benutten van het Hemmeland door mens en hond.

Veel aandacht gaat al jaren uit naar de wenselijkheid het Galgeriet gebied beter te benutten. Waterland Natuurlijk onderkent dat dit erg ingewikkeld is gebleken. Een pasklare oplossing heeft WaterlandNatuurlijk dan ook niet. Die moet in samenspraak met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en gemeente worden ontwikkeld. Wel wil WaterlandNatuurlijk enkele voorwaarden aan de ontwikkeling stellen:

 • Er zijn definitieve oplossingen nodig, die vooral woningen brengen. WaterlandNatuurlijk kiest voor woningen ten behoeve van vooral jongeren en ouderen. Het Galgeriet is bij uitstek een omgeving om deze prioriteit te laten gelden.
 • De ontwikkeling mag de ondernemers die al bestaan in Monnickendam niet onevenredig schaden. Op het Galgeriet ontstaat een mix van wonen en werken.
 • De kosten – buiten bestuurlijke tijd – mogen in beginsel niet ten laste komen van de gemeente.
 • Het aanleggen van een brug tussen Prooyen en Galgeriet is onwenselijk.

Het autoverkeer in Monnickendam-centrum moet aan banden worden gelegd. Varianten met autoluw en autovrij verdienen afweging,
het voorbeeld van Elburg mag Waterland inspireren.
Veiligheid is niet alleen een zaak van snelheden meten, maar ook van het “ervaren” door de burgers! Ook hier speelt het punt dat gestelde regels handhaafbaar moeten zijn en dan ook daadwerkelijk gehandhaafd.
Het vrachtverkeer moet voor het laden en lossen aan enkele tijdvakken per week worden gebonden en vertraagd om de gebouwen heel te houden.
Hoe de wenselijke beperkingen precies vorm te geven is onderwerp van overleg met de Stadsraad en met de ondernemersvertegenwoordiging.

Het Hemmeland vormt een belangrijke recreatiegebied voor bewoners in en buiten Waterland, ook voor wandelen en kustrecreatie langs de Gouwzee.
Honden vinden hier ook ruimte. Uitlaatservices worden tegen een redelijke vergoeding toegestaan, bv €250 per jaar en de regels daarbij zijn summier.
Uitgangspunten:
a. Zorg dat iedereen zich op het Hemmeland thuis kan voelen, dus geen groepen van meer dan 12 dieren per begeleider op de plaatsen waar honden mogen komen.
b. Vertrouwen op de professionaliteit van de services.
c. Toezicht verder alleen door checken van de vergunning door handhavers.
De financiële afspraken voor het onderhoud van het Hemmeland blijven in stand.

 

 Ilpendam

 • Aanpakken van de overlast door parkeerdruk.
 • Plaatsen ondergrondse containers (eiland) voor afval.

In Ilpendam is teveel parkeerdruk van buitenaf. Mensen die verder reizen met het OV parkeren hun auto’s in de straten in de omgeving van de bushalte. Daar moet iets aan gedaan worden, na overleg met de dorpsraad.
De geplaatste afvalcontainers staan bij de entree van Ilpendam en veroorzaken vaak een rommelig aanzicht. Plaatsen van ondergrondse containers is een grote wens.

 

 Marken

 • Grenzen stellen aan toerisme voor de leefbaarheid op Marken.
 • Overlast beperken door verplaatsen brandweerkazerne.

De Eilandraad profileert zich als gesprekpartner voor de gemeente. Het toerisme is vooral voor Marken essentieel. De belangen daarvan moeten wel zorgvuldig worden afgewogen tegen de aanspraak van bewoners op de leefbaarheid van het gebied. Dat is een belangrijk criterium bij nieuwe initiatieven.
De brandweerkazerne van Marken zit midden in de kern en zou verplaatst moeten worden naar een modern gebouw. Voor de bewoners wordt zo de overlast beperkt en de brandweer kan zo beter uitrukken bij ongevallen.

 

 Broek in Waterland

 • Zo snel mogelijk overgaan tot ontwikkeling Hellingweg: woningen en een buurtsuper.
 • Blijvend inzetten op de onderdoorgang.
 • De Brede School had er al moeten staan, zo snel mogelijk verbouwen.
 • Plaatsen ondergrondse containers (eiland) voor afval.

De beoogde ontwikkelingen bij de Hellingweg moeten voortvarend opgepakt worden. Het duurt veel te lang. De onderdoorgang in Broek willen we blijven steunen. Zo kan het dorp weer een eenheid worden en het verkeer kan sneller doorstromen.
Ook in Broek in Waterland leeft de wens voor ondergrondse afvaleilanden.
Daar waar mogelijk, dus weg met het rommelige beeld.

 

 Uitdam, Zuiderwoude, Katwoude, Purmer, Overleek, Watergang

 • Een doorgaande binnenweg is geen racebaan.
 • Aandacht voor de inrichting en onderhoud van de wegen.
 • Géén woningbouw in de Purmer. Behoud van agrarisch cultuurlandschap.

Op de doorgaande wegen in Waterland wordt vaak te hard gereden. Daar zal meer handhaving nodig zijn, maar ook is het nodig aanvullende hulpmiddelen in te zetten om dit vaak hardnekkige gedrag te beperken.
Onderhoud aan de wegen in het buitengebied mag zeker niet vergeten worden.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube