LOKALE PARTIJ

WATERLANDNATUURLIJK

 

Voor een mooi Waterland, Natuurlijk!

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Een gemeente die de burgers voorop zet.

Wilt u dat ook?

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad is de hoogste lokale vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Waterland.
De gemeenteraad, uw volksvertegenwoordiging, beslist en de burgemeester en de wethouders, samen het college, voeren het vastgestelde beleid uit.
WaterlandNatuurlijk is een lokale burgerpartij. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij vanuit Den Haag.
Dat heeft als groot voordeel dat wij geen landelijke idealen hoeven te verwezenlijken maar de volle ruimte hebben voor de inzet om te doen wat de lokale bevolking vraagt.
We nodigen u uit om dit verkiezingsprogramma te lezen.
Het thema er van is: burgers voorop. Dan gaat het om wat de burgers van de gemeente merken, vooral in hoe ze worden behandeld, om wat ze om zich heen zien en om hoe ze prettig kunnen wonen en werken in het fraaie Waterland.

 

Onze speerpunten van beleid voor de komende verkiezingen zijn;

Inhoud

 1. In álle kernen woningbouw, ook de kleinere plaatsen, passend bij de woonbehoefte en omgeving natuurlijk.
 2. Onderhoud openbare ruimte.
 3. Onderhoud wegen moet beter natuurlijk.
 4. Ophaalfrequentie van het afval omhoog. Géén stinkende bakken of vieze beestjes.
 5. Natuurlijk zoveel mogelijk inzetten op zonne-energie en duurzaamheid. Géén extra windturbines.
 6. Een nieuwe sporthal in de grootste kern Monnickendam.
 7. Als gemeente zelfstandig blijven natuurlijk, waar nodig de samenwerking zoeken met buurgemeenten.
 8. De gemeente moet klantvriendelijker worden in het contact met de burgers en ondernemers; oplossingsgericht en privacy-gevoeliger.
 9. Burgers en ondernemers zo min mogelijk lastig vallen met voorschriften, maar eenmaal gestelde regels wel handhaven.
 10. Burgers mogen niet zoekraken. Eenzaamheid moet voorkomen worden.

 

1.  In álle kernen woningbouw, ook de kleinere plaatsen, passend bij de woonbehoefte en omgeving natuurlijk.

WaterlandNatuurlijk kiest voor een accent op jongerenwoningen en senioren huisvesting in het bouwbeleid. Het zal moeten gaan om levensloopbestendige woningen.
Verkoop door woningbouwcorporaties van sociale huurwoningen moet worden tegen gegaan. WaterlandNatuurlijk wil woningbouw in alle kernen, ook in kleinere kernen en passend in de omgeving.
Respect voor de schoonheid van het landschap is goed te combineren met de organische ontwikkeling van de bebouwing in de kernen. We willen behouden wat mooi is en tegelijk de kernen niet op slot zetten voor nieuwbouw.

2.  Onderhoud openbare ruimte.

Het Waterlandse landschap is fraai en kent veel groen. Dat wil WaterlandNatuurlijk graag zo houden.
Verbetering is nodig van het onderhoud van de openbare ruimte. Nu groeit het onkruid soms metershoog, wat veel ongedierte geeft. Dit brengt ook het risico van gladheid mee en oogt armoedig.
De afgelopen raadsperiode is er te weinig aandacht geweest voor onderhoud van de groene ruimtes.

3.  Onderhoud wegen moet beter natuurlijk.

Vast is komen te staan, dat de bezuiniging op het wegenonderhoud de afgelopen jaren geen goede greep was.
Het risico bij zwak onderhoud is, dat je uiteindelijk duurder uit bent. Dus zowel voor de verkeersdeelnemers als voor de beurs van de gemeente is hier een verbeterslag nodig.
Dit punt gaat ook over de fietspaden in Waterland; die zijn niet alleen voor de eigen bewoners van belang maar ook voor de bezoekers van de Gemeente.

4.  Ophaalfrequentie van het afval omhoog. Géén stinkende bakken of vieze beestjes.

Burgers hebben de gemeente nodig om op een nette manier van afval af te komen. Ook nu afval steeds meer te zien valt als grondstof blijft dat zo.
De ophaalfrequentie van vuilnis, restafval, moet terug naar 1 keer in de twee weken, in elk geval in het zomerseizoen.
Verder moet bij de voorgenomen evaluatie worden gekeken naar de effectiviteit van de afvalscheiding.
Scheiden mag van burgers worden verlangd worden, maar als blijkt dat er betere, goedkopere werkwijzen mogelijk zijn, verdient het de voorkeur om voor de burgers een andere richting te kiezen.

5.  Natuurlijk zoveel mogelijk inzetten op zonne-energie en duurzaamheid. Géén extra windturbines.

WaterlandNatuurlijk wil zonnepanelen op alle daken waar de gemeente mee van doen heeft en wil particulier gebruik van zonnepanelen bevorderen.
Er valt daarbij te denken aan eenmalige stimuleringspremie. Zonne-energie is te meer van belang omdat de gemeente niet moet meewerken aan het plaatsen van windmolens in of dichtbij Waterland.
Windturbines die wel 100 m hoog kunnen zijn, krijgen niet de voorkeur omdat zij niet passen in ons prachtige internationaal bekende landschap. Daarbij veroorzaken zij slagschaduw en zoef- en bromgeluiden.
Wel valt te denken aan kleine inpasbare turbines in daken en/of kunstobjecten.
Elektrische laadpalen zijn al in gebruik en verdienen uitbreiding.

6.  Een nieuwe sporthal in de grootste kern Monnickendam.

Het is tijd om knopen door te hakken over de vervanging van de sporthal in Monnickendam.
Deze kwestie is wel erg lang vooruit geschoven om intussen met tijdelijk lapwerk het sporten mogelijk te blijven maken.
Dat is ook een manier om duur uit te zijn.

Uitgangspunten:

 • De vraag naar ruimte moet langjarig worden opgevangen.
 • De sporthal moet voldoen aan de NOC/NSF normen.
 • Veiligheid voor de sporters is troef.
 • Tonen van echte bestuurskracht na overleg met de belanghebbenden.

Op de vrijgekomen plek zien wij woningen en appartementen terugkomen.

7.  Als gemeente zelfstandig blijven natuurlijk, waar nodig de samenwerking zoeken met buurgemeenten.

WaterlandNatuurlijk kiest voor Waterland als zelfstandige gemeente: een zelfstandig en krachtig Waterland.
De laatste jaren blijkt dat onze bescheiden schaal ook bij de nieuwe taken van de gemeente in de sfeer van welzijn en zorg nuttig en nodig is: bij kleinschaligheid raken mensen niet “zoek”.
De ambitie burgers voorop te stellen maakt dat er wat zwaardere eisen gaan gelden voor de gemeentelijke organisatie.
WaterlandNatuurlijk wijst belastingverhoging door de gemeente af. Alleen in dienst van de kwaliteit en zelfstandigheid van de gemeente zou de belasting iets mogen stijgen.
Samenwerking met andere gemeenten biedt vaak kansen. Bijvoorbeeld via het delen van expertise die maar zelden nodig is.

WaterlandNatuurlijk voelt niet voor fusievarianten, ook als die op zich afzonderlijke gemeenten formeel in stand laten.
Zo kan een constructie als “2 gemeentebesturen met 1 ambtelijke organisatie” op den duur niet goed blijven werken. Duidelijke regels over wie waarover gaat en een duidelijke “thuisgemeente” voor ambtenaren zijn nodig.
En daarmee een goede en overzichtelijke structuur van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Iets wat bij fusie van ambtelijke organisaties op den duur niet gewaarborgd is.
Waterland verdient zijn eigen ambtelijke apparaat.

Democratische legitimatie en de bijbehorende zeggenschap van gemeenteraden zijn een punt van zorg bij samenwerken tussen gemeenten en dus ook bij gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio en de GGD.
Dat de samenleving steeds meer in netwerken functioneert, mag niet betekenen, dat de democratie wordt aangetast en/of de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt. Daar valt veel te doen:

 • Terughoudend zijn bij toetreden tot en mee doen met samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Daar waar een wettelijke verplichting bestaat de toetreding liefst tijdelijk maken; zo nodig na evaluatie eventueel elders aansluiten.
  Kijken waar er uittreding te overwegen is en de optie van “zelf doen” uitgewerkt op tafel brengen. Samenwerkingsafspraken eisen altijd instemming van de gemeenteraad als bewaker van onze zelfstandigheid.
 • Deelname aan privaatrechtelijke verbanden beperkt houden. Daar waar met private partijen gewerkt wordt, is er extra aandacht voor de transparantie van afspraken en de uitvoering ervan.
 • Organisaties voor “gemeenschappelijke regelingen”(GGD, Veiligheidsregio, Vervoersregio) beperkt houden tot hun kerntaken.
  Waar mogelijk de bestaande sturing via “regel het aanbod van de diensten” vervangen door een aanpak, waarin afzonderlijke gemeenten hun “vraag naar dienstverlening” specificeren en er voor betalen. Dat laatste komt dan in de plaats van bijvoorbeeld blindelings de kosten voor een organisatie omslaan per hoofd van de bevolking.
  Voor veel taken moeten dan in de gemeenschappelijke regelingen “Producten en Diensten Catalogi” tot stand komen.
 • Eigen bestuurlijk talent benutten en dus geen wethouders van buiten de gemeente halen en bevorderen dat alle leden van het College van Burgemeester en Wethouders daadwerkelijk fulltime in de gemeente wonen.
 • Een enthousiast en goed gekwalificeerde ondersteunende ambtenarenapparaat is nodig voor de ambities in dit programma. Het is ook nodig om zelfstandig te kunnen functioneren als gemeente. Dat vraagt een gedegen personeelsbeleid, dat de ambtenaren helpt inspireren en hun loyaliteit in stand houdt.

Waterland staat er financieel goed voor. Dat moet ook zo blijven. Wel zijn er wellicht maatregelen nodig om op te vangen dat het gemeentebestuur de laatste jaren uitgaven vooruit heeft geschoven, en zo een hypotheek op de toekomst heeft gelegd.

8.  De gemeente moet klantvriendelijker worden in het contact met de burgers en ondernemers; oplossingsgericht en privacy-gevoeliger.

WaterlandNatuurlijk als lokale burgerpartij tilt zwaar aan een correcte behandeling van burgers door de gemeente. Daarin gaat veel goed, maar er is ruimte voor verbetering. De burger moet de gemeente naast zich weten en liefst niet boven of tegenover zich.

 • Dienstverlening aan burgers en bedrijven zal gericht moeten zijn op denken in oplossingen. De vraag moet dus zijn: hoe helpt de gemeente zaken mogelijk maken? We streven maatwerk na waar dat wettelijk kan.
 • Privacy is een grondrecht. WaterlandNatuurlijk wil daarom het gebruik van gemeentelijke gegevens over inwoners weer beperken tot de uitvoering van wettelijke taken. Zonder dat is controle op correct gebruik niet goed mogelijk.
 • Digitalisering is nodig en onontkoombaar. Tegelijk heeft de gemeente de taak om informatie toegankelijk te maken en te houden voor mensen die niet of minder met de moderne media uit te voeten kunnen. Zonder publicaties ook op papier en per post kan een gemeente niet goed werken.
 • De jongeren in de gemeente verdienen extra aandacht. Waterland Natuurlijk wil daarom een versterking van het jongerenwerk, waar het nu goed mee gaat. Dat kan echter bij deze in samenstelling veranderende groep snel veranderen.
 • Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren verdient aandacht van de gemeente. De gemeentelijke rol is beperkt tot de gebouwen, de leerplicht, en de verbindingen met zaken als “passend onderwijs”, zorg voor nieuwkomers en jeugdzorg. Niettemin wil WaterlandNatuurlijk een sterkere gesprekspartner zijn voor de scholen.
 • Vreemdelingenbeleid is landelijk: Waterland draagt bij aan wat wordt verlangd door bevoegde overheden. Nieuwe Waterlanders vinden hulp bij hun integratie in Waterland en dus aandacht zo lang dat nodig is.
 • Waterland moet een gastvrije gemeente zijn. Dat betekent een actiever welkom aan de toerist, en tegelijk een zekere bescheidenheid als het gaat om de gemeentelijke rol bij toerisme.
  Een aantal aandachtspunten daarbij: de benutting van de binnenhaven in Monnickendam verdient verbetering, want Waterland is een watersportgemeente; in de Zesstedenvaart de aanlegopties beter maken; de havens toegankelijk houden door baggeren wanneer nodig, een verantwoorde aanpak van initiatieven voor Bed & Breakfast.
 • Een goed uitgaansklimaat is belangrijk, zowel voor bezoekers als voor de inwoners van Waterland zelf. Mensen die op een zorgvuldige manier evenementen willen organiseren vinden daarvoor ruimhartige medewerking van de gemeente.
  Het cultuurbeleid van de gemeente – bijvoorbeeld via de subsidies – komt veel burgers ten goede en verdient dus voortzetting. Dat geldt ook voor de culturele evenementen. Waterland moet verder zuinig zijn op het culturele erfgoed in gebouwen en monumenten.
 • Waterland heeft veel voorzieningen waar de inwoners volop gebruik van maken, denk aan sociaal cultureel centrum de Bolder, dorpshuizen, sportaccommodaties en bibliotheek vestigingen.
  WaterlandNatuurlijk wil deze ook voor de toekomst in stand houden. Daarvoor is wel een en ander nodig: opknappen van de sportvelden, ondersteunen van de dorpshuizen, zorgen voor een nieuwe overeenkomst met een bibliotheek organisatie (het huidige contract loopt in 2018 af).
 • De manier waarop burgerparticipatie in brede zin vorm krijgt verdient in 2018 grondige bezinning. Het gaat dan niet alleen om wettelijk verplichte inspraak maar ook om bijvoorbeeld het bestaande stimuleringsfonds, de plek van de kernraden en (groepen van) bewoners.
  WaterlandNatuurlijk opteert voor gekozen kernraden als  gesprekspartner voor de vertegenwoordiging van de kernen.

9.  Burgers en ondernemers zo min mogelijk lastig vallen met voorschriften, maar eenmaal gestelde regels wel handhaven.

WaterlandNatuurlijk legt burgers en ondernemers in Waterland graag zo weinig mogelijk in de weg. Zo moet de noodzaak van regels steeds goed worden aangetoond: is wat er juridisch geregeld is of wordt zinnig en echt nodig?
Als er echter regels worden gesteld, moeten die ook worden gehandhaafd. Het komt nu te veel voor, dat onnodige regels niet worden geschrapt en dat gestelde regels worden overtreden. Dat is geen goed en duidelijk optreden van de gemeentelijke overheid en een duidelijk verbeterpunt.

10. Burgers mogen niet zoekraken. Eenzaamheid moet voorkomen worden.

Voor de ouderen is het nodig om een tijdige signalering van dreigend isolement vorm te geven. Dan kan vervolgens snel contact worden gelegd met organisaties en mensen die daar iets tegen helpen ondernemen.
Het risico van vereenzaming speelt niet alleen bij ouderen. Er valt in de netwerken voor hulpverlening veel preventief te ondernemen: steeds gaat het dan om attent zijn en (sociale) verbindingen helpen leggen.
Ook het zelfstandig houden van Waterland helpt voorkomen dat mensen “zoek raken”.
De praktijk met vooral fusies van scholen heeft de afgelopen tientallen jaren geleerd, dat de grootschaligheid die ontstaat bij vormen van fusie risicovol is voor afzonderlijke mensen, vooral als die kwetsbaar zijn.

 

 

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube