De fracties van VVD en WaterlandNatuurlijk van de gemeenteraad van Waterland bereiden naar aanleiding van de kick-off sessie over de bestuurlijke toekomst van Waterland vragen voor aan het College. De twee fracties hebben goede antwoorden nodig, willen ze bereid zijn in de raadsbrede klankbordgroep te blijven zitten. Op dit moment dreigt het beeld te ontstaan, dat de consultatie van de inwoners een wassen neus wordt.

Met de kickoff-sessie werd enkele weken terug een begin gemaakt met de consultatie van de inwoners over de vraag “zelfstandig blijven of fuseren”.  Anders dan in deze fase afgesproken was, heeft het college deze vraag niet open en neutraal neergezet. En dat kan inwoners van Waterland het gevoel geven dat de consultatie weinig te betekenen heeft.

Hoewel de verantwoordelijke wethouder en de burgemeester de toehoorders verzekerden, dat er nog geen beslissing is genomen, was de presentatie scheef. Dat zat niet zozeer in wat de 2 collegeleden zelf gezegd hebben, maar wel in het optreden op deze avond van een burgemeester van een fusiegemeente met meer dan maar liefst 20 kernen. Vol trots vertelde deze dame dat er door een fusiegemeente dingen tot stand kwamen, die voor de fusie niet mogelijk waren gebleken. Dat gaf naar het oordeel van de 2 fracties een vertekend beeld, nu immers bestuurskracht niet zozeer af hangt van de schaal van een gemeente, als wel van de kwaliteit van de bestuurders en de verhoudingen in een gemeenteraad.

Nu de consultaties van de bewoners met de dorps -en kernraden op maandag 13 mei van start gaan, willen de fracties de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering het college bevragen. Doel daarvan zal zijn buiten twijfel te stellen, dat deze consultaties de dit najaar te nemen beslissing inderdaad kunnen beïnvloeden.

Weinig bekend is, dat het regeringsbeleid recent is aangepast. Bij de vraag naar fusie of niet is de mening van de gemeenten zelf nu veel belangrijker geworden. Dat is een reden te meer om de inwoners op te roepen om de bijeenkomsten bij te wonen die de gemeenten deze 2 maanden in de kernen organiseert. En om zich dan ook te laten horen.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube