NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

 

WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar zij voor staan. WaterlandNatuurlijk is lokaal, sociaal en betrokken.

Wonen en werken gaat samen in onze prachtige internationaal
bekende landschap; onze gemeente Waterland.

Wij nodigen u uit om ons verkiezingsprogramma te lezen;

 

VERKIEZINGEN 2014-2018

WaterlandNatuurlijk hecht aan een realistisch verkiezingsprogramma. Van ons krijgt u geen zweverige idealen voorgeschoteld. Ook geen beloften die we niet waar kunnen maken.

WaterlandNatuurlijk staat voor een samenleving waar wonen en werken samengaat. Met oog voor onze groene omgeving. In Waterland wonen we in een internationaal bekend landschap. Dat brengt vele toeristen naar Waterland, uit binnen en buitenland. Dat willen wij graag stimuleren.

 
Verkiezingsprogramma 2014

1 het financieel gezond houden van de gemeente Waterland, zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven
2 burgerparticipatie in álle kernen
3 stimuleren van (water-)toerisme en recreatie
4 inzetten op onderhoud openbaar groen en openbare ruimtes
5 behoud van de bedrijven voor de gemeente Waterland; werkgelegenheid
6 inzetten op meer handhaving
7 dienstverlening aan onze inwoners
8 meer jongerenwoningen, niet alleen in Monnickendam, maar ook op Marken, in Ilpendam, en Broek in Waterland
9 realisatie brede scholen in Monnickendam en Broek in Waterland, behoud van kleine scholen in de kleine kernen
10 ouderenwerk
11 ruim aandacht en uitvoering van het nieuwe beleid voor de WMO
12 inzetten op zonnepanelen, led-verlichting en duurzaamheid

1 Financiële huishouding

Net zoals de vorige periode hecht WaterlandNatuurlijk aan een gezonde financiële huishouding.
Geen belastingverhogingen in deze financieel instabiele tijden. Niet de rekening bij de inwoners neerleggen, maar bezuinigen. Dat is ons gelukt.
Mede door WaterlandNatuurlijk is wethouder Hoekstra geïnstalleerd. Dit heeft geleid tot een gedegen financieel beleid en een jaarlijkse begroting die door alle inwoners te lezen valt (elk jaar in november). Dat vinden wij belangrijk. Tenslotte bepaalt ù waar in onze gemeente geld aan uitgegeven wordt.
We hebben voor de komende jaren 1 miljoen moeten bezuinigen en dat is gelukt. Niet zonder slag of stoot, maar zonder voorzieningen te laten vallen. Een voorbeeld is de bibliotheek; alle 4 de vestigingen kunnen blijven.
Het kan niemand ontgaan zijn; door nationale wet- en regelgeving is besloten dat men grotere gemeenten wil.
Als lokale partij wil WaterlandNatuurlijk dat de gemeente Waterland zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijft. Wij willen zelf bepalen wat er in onze leefomgeving gebeurd, van tafeltennistafels tot woningen en bedrijven.

Als de omstandigheden veranderen, hetzij door dwang, hetzij door de situatie dat er te veel taken op de gemeente afkomen die met samenwerking en inspanningen in de automatisering niet op te lossen
zijn, willen wij dat de inwoners van Waterland de gelegenheid krijgen zich uit te spreken door middel van een referendum.
Hierin zal dan gevraagd worden aan de burgers met welke gemeente zij willen fuseren. Daarbij zal ook een kostenplaatje getoond moeten worden wat de lasten (belastingen) voor de burgers zullen zijn.

2 Burgerparticipatie in álle kernen
Afgelopen periode is er een begin gemaakt met bezoeken van de raadsleden aan alle kernen van Waterland. WaterlandNatuurlijk is hier een groot voorstander van.
Vele wensen van de dorpskernen zijn op deze manier in vervulling gegaan. O.a. op Marken een monument, een visie op Broek, een “u rijdt te hard” paal vanuit Uitdam, die op meerdere plekken
inzetbaar is. Er is ook een begin gemaakt met het beschikbaar stellen van budgetten om ideeën die leven bij onze inwoners invulling te geven. Na een eerste aarzeling is dit een groot succes geworden.
WaterlandNatuurlijk wil hier mee doorgaan.

3 Toerisme en recreatie
Vanuit de Stadsregio wordt onze prachtige gemeente Waterland steeds meer als achtertuin van Amsterdam gezien. WaterlandNatuurlijk is daar niet gelukkig mee. Echter, we kunnen als gemeente
hier wel ons voordeel uit halen. Het stimuleren van dagrecreatie, watertoerisme en overig toerisme biedt werkgelegenheid en inkomsten voor onze gemeente. Als het dan toch moet, dan doen we het
goed.

4 Onderhoud openbare ruimtes en openbaar groen
Wij willen zwaar inzetten op onderhoud openbaar groen en de openbare ruimtes. Verschillend van aanleg voor sportfaciliteiten, inrichten speelplaatsen, onderhoud aan plantsoenen en ander openbaar groen.
Continueren van onderhoud voor de begraafplaatsen.
Behoud van het zwembad.
Onderhoud aan het recreatiegebied Hemmeland.
Overlast door hondenpoep in de straat zoveel mogelijk beperken.
Onderhoud aan tewaterlaatplaatsen voor boten blijft onze aandacht houden.

WaterlandNatuurlijk is daar de vorige periode al mee begonnen en wij willen dat graag voortzetten.

5 Behoud van de bedrijven in de gemeente Waterland; werkgelegenheid
WaterlandNatuurlijk vindt dat wonen en werken samen moet gaan. Het behoud van bedrijven in onze gemeente biedt werkgelegenheid. De bedrijven verzorgen vaak ook een stuk sponsoring voor
verenigingen, organiseren evenementen, bemensing van onze brandweer en zorgen voor leefbaarheid in de kernen.
Daarnaast zetten wij in op toerisme voor werkgelegenheid. Kleinschalig toerisme, maar ook de bouw van een hotel wordt daarbij niet geschuwd.

6 Inzetten op meer handhaving
Vaak bereiken ons berichten van overlast, variërend van hondenpoep, fout parkeren of overtredingen van de milieuwetten tot keihard varen door de binnenwateren. Inwoners kunnen elkaar aanspreken op overlast maar helaas werkt dat niet altijd.
Omdat de politie niet altijd (bijna nooit) aanwezig is wordt door de gemeente als alternatief Buitengewone Opsporing Ambtenaren ingezet; de zogenaamde BOA’s.
In de vorige raadsperiode is bezuinigd op de inzet van deze BOA’s. Dat heeft volgens WaterlandNatuurlijk niet naar tevredenheid uitgepakt. Wij zullen ons opnieuw uitspreken voor meer uren voor deze BOA’s omdat het nodig is.

7 Dienstverlening aan de inwoners
WaterlandNatuurlijk meent dat de gemeente Waterland behoorlijk omgaat met inwoners en organisaties in de gemeente. Dit mag minimaal zo blijven. WaterlandNatuurlijk wil als lokale partij
vooral acteren op signalen uit de gemeentelijke samenleving.
De kwaliteit van dienstverlening moet ook gewaarborgd worden bij de nieuwe taken rond de jeugdzorg, de AWBZ-zorg en onderwijs. Onderzoeken naar tevredenheid van belanghebbenden
(klanttevredenheidsonderzoeken) en ombudsrapportages zijn mede input voor beoordeling en waar nodig verbetering.

8 Meer jongerenwoningen, niet alleen in Monnickendam, maar ook op Marken, in Ilpendam en in
Broek in Waterland
WaterlandNatuurlijk wil meer jongerenwoningen. In Broek in Waterland, Monnickendam, Ilpendam en op Marken. “Natuurlijk” willen onze jongeren in onze gemeente blijven. Het is ook belangrijk.
De jongeren spelen een grote rol in onze gemeente;
vrijwilligers bij sportverenigingen, dorpshuizen, bemensing van de brandweer. Niks geen tijdelijke woningen maar passende goede behuizing. Daarbij eerst zo veel mogelijk bestaande bouw en inbrei-
lokaties benutten.
Helaas is het bouwen van goedkope huurwoningen bijna een utopie. Bovendien is er geen enkele garantie dat deze woningen ook voor Waterlandse jongeren beschikbaar komen. Sinds alle
woningbouwcorporaties door de financiële crisis in de problemen zijn gekomen is het aanbod van huurwoningen via Woningnet nihil. Veel huurwoningen worden verkocht.

WaterlandNatuurlijk zal daarom mede inzetten op kleine koopwoningen, die voor alle jongeren betaalbaar zijn. Geen dure woningen dus, maar betaalbare kleine goede woningen voor de
doelgroep. Het kan.

9 Brede scholen in Broek in Waterland en Monnickendam
Afgelopen periode is de Brede School Ilpendam gerealiseerd. Het is de nieuwe vorm van scholen waarbij niet alleen het onderwijs, maar ook opvang in verschillende vormen plaats vindt. Sport,
culturele activiteiten, en in Monnickendam ook ruimte voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek. WaterlandNatuurlijk wil de Brede Scholen voor Monnickendam en Broek in Waterland
zo snel mogelijk realiseren.
Het spreekt bijna voor zich dat wij de kleine scholen willen behouden voor Waterland. Zuiderwoude,
Ilpendam, maar ook in Monnickendam. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen.

10 Ouderenwerk
Leefbaarheid voor ouderen in de kernen van de gemeente Waterland, dat is waar WaterlandNatuurlijk voor staat. Leefbaarheid begint met een geschikte leefomgeving. De Waterlandse bevolking wordt steeds ouder en blijft steeds langer thuis wonen. Wij vinden dat de
leefomgeving goed geregeld moet zijn.
Mensen willen elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen; dit geldt ook voor ouderen. Samen eten, samen sporten, samen dagje weg zijn daar voorbeelden van.
WaterlandNatuurlijk wil dat er in iedere kern een plek is waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.
Dan moet je elkaar ook kunnen bereiken. Goed openbaar vervoer en extra seniorenvervoer is hier van groot belang. WaterlandNatuurlijk zal zich inzetten om het vervoer van ouderen op een zo hoog mogelijk peil te brengen.

11 WMO-beleid en de Kanteling
Het WMO beleid staat voor de uitvoering voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de vorige
periode is daar ruim uitvoering aan gegeven. Door regel- en wetgeving vanuit de overheid gaat er veel veranderen.
Voorheen was de gedachte dat men recht had op voorzieningen. Dat zal in de toekomst anders gaan. Nu gaat men meer kijken naar wat iemand nodig heeft om te participeren in de maatschappij. Dat kunnen voorzieningen zijn maar ook deelname op het sociale vlak,
eenzaamheid bestrijden enz. WaterlandNatuurlijk wil dat het goed geregeld is. Iedereen moet kunnen meedoen.

12 Zonnepanelen
Tot onze grote tevredenheid zijn er geen windmolens bij gekomen. Niet alleen het beleid in de gemeente Waterland heeft daar toe geleid maar ook vanuit de Provincie N-H is er inzicht dat ons landschap niet geschikt is voor windmolens. Wel zien wij graag de zonnepanelen komen. Niet zozeer in de oude historische kernen maar daar waar het kan. Zo veel mogelijk.

Led-verlichting heeft de toekomst, ook WaterlandNatuurlijk vindt dit een goed idee. Zoveel mogelijk toepassen in openbare ruimtes. Duurzaamheid komt in vele vormen voorbij en wij willen dat als
WaterlandNatuurlijk zo veel mogelijk ondersteunen.

 

WaterlandNatuurlijk had de vorige keer in haar verkiezingsprogramma als speerpunten van beleid;

. géén windmolens in ons landschap, wel zonnepanelen
. woningbouw voor jongeren
. versterken van toerisme en recreatie
. een financieel gezonde huishouding voor de gemeente Waterland
. burgerparticipatie in alle kernen

Nog meer gerealiseerde standpunten zijn;
. riooldifferentiatie, een eerlijker verdeelsysteem voor aansluiting op het riool
. géén verhogingen van de gemeentelijke belastingen
. een financieel gezonde huishouding voor de gemeente Waterland
. het definitief aanstellen van de jongerenwerker
. het ruim uitvoeren van het WMO-beleid
. aansluiten bij Burgernet, het landelijke politie-opsporingsnet
. AED6MinutenWaterland en stichting Marken-Uitdam kunnen blijven oefenen door gelden
beschikbaar te stellen voor oefenavonden.
. ondanks de bezuinigingsronde behoud van 4 bibliotheekvestigingen
. het behoud van muziekonderwijs op de scholen
. de peuterspeelzalen kunnen doorgaan
. het aanpakken van overlast hondenpoep, meer borden, en hondenpoepzakjes gratis
. de tewaterlaatplaats in Ilpendam is opgeknapt en ligt er prima bij
. in Broek in Waterland is het Paulplantsoen behouden als monument
. in Broek in Waterland nieuwe speeltoestellen bij de Veenderijvaart
. 4 kunstgrasvelden zijn mede door WaterlandNatuurlijk mogelijk gemaakt
. burgerparticipatie in álle kernen, mét budget voor te realiseren ideeën
. Katwoude; realisatie revalideringscentrum Huis aan het Water
. de gehandicapten parkeerplaatsen in Monnickendam zijn verruimd van 16:00 naar 20:00 uur.